Pedagogisk innhold

Sandtoppen Naturbarnehage har fokus på lek og læring i naturen. Det gjenspeiler seg i barnehagens miljø og arbeidsmåter.

Vi bruker uterommet hvor de voksne skal inspirere og legge tilrette for at barna får forske og bruke ulike materialer, teknikker og utrykksmåter som skal stimulere til ny kunnskap og nye perspektiv.

Vi ønsker å gi barna mange ulike erfaringer og mange ulike uttrykk som de kan ta med seg videre i livet.
Gutter og jenter skal få like muligheter til å bli sett og hørt. Likestilling skal gjenspeile seg i barnehagen.

BARNEHAGENS SATSINGSOMRÅDER
Forskning viser at barn har en naturlig interesse for realfag og evne til å lære
realfag allerede i barnehagealder. Begrunnelsene for hvorfor det er viktig å introdusere barn for realfag i ung alder, varierer.

Enkelte peker på at realfag stimulerer barns kognitive utvikling og at dette vil påvirke senere prestasjoner både i realfag og andre fag. Gjennom arbeid med realfagene skal vi gi barna muligheten for lek og læring i naturen.

Barna skal oppleve spenning og glede ved å utforske og leke med tall og begreper. Vi legger opp til aktiviteter der former og ulikt mønster er sentralt. De voksne lar barna få erfare ulike størrelser og mål gjennom å sortere og sammenligninger, de får også oppleve glede og undring over naturens mangfold ved å ferdes i naturen.

Barna skal få grunnleggende innsikt i naturen, miljøvern og samspill i naturen. Vi gir barna tid til å være nysgjerrige og undre seg over naturens mangfold. De voksne skal ha kunnskap om matematiske begreper og bruke dem systematisk, de skal stimulere til nysgjerrighet gjennom selv å være nysgjerrige, og de skal undre seg sammen med barna.
De voksne må vise nysgjerrighet og entusiasme for naturens mangfold, og sammen skal alle få en større forståelse for faget, med utgangspunkt i barnets ståsted.

Den utviklingsstøttende barnehage
Sandnes kommune og Nasjonalt kompetansenettverk for sped -og småbarns psykiske helse har inngått et langsiktig samarbeid for å styrke relasjonskvaliteten i barnehagene. 
Class er et forskningsbasert observasjonsverktøy (CLASS) for å jobbe med interaksjoner på gruppenivå.

Det er et godt verktøy til å måle kvalitet i barnehagene på. CLASS observasjonene vil ha fokus på kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn og i avdelingen generelt. Det er de voksne som er avgjørende for kvaliteten i barnehagen.
De voksne skal ha fokus på barnets daglige erfaringer i barnehagen, og de skal være bevisst på betydningen av sin relasjon til barnet. De voksne skal være tilstede for å skape et positivt klima for å stimulere utviklingen i barnets hjerne.

Kosthold og helse - vi har egen kokk som har fokus på et sunt og variert kosthold.

Medvirkning - I Naturbarnehagene tenker vi at medvirkning ikke er en spesiell aktivitet som gjennomføres til bestemte tider og dager, men noe som alltid bør være innvevd i den daglige praksisen