Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalg (SU) I Lov om barnehager § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg, er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjemlet. Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.

Leder: Marthe E Meling meling91@hotmail.com 

Nestleder: Arne L Rasmussen 


Vara: Marcus Zaremba

Vara: Knut Bjerkan 

Ansatt representanter: Elin Skjørestad hms@sandtoppen.no 
May Torill Skipevåg fagutvikler@naturbarnehagene.no 

Eierrepresentant: Elin Berge Frøiland elin@naturbarnehagene.no 

Hvordan samarbeidsutvalg oppnevens og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage. 

Noen samarbeidsutvalg avholder hyppige møter, andre utvalg legger seg på et minimum.
Innholdsmessig varierer det også en del mellom barnehagene.
Det er viktig å merke seg at barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet skal forelegges samarbeidsutvalget (§ 4, siste avsnitt i Lov om barnehager).
SU har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.